Executive Search med Mercuri Urval

Varför misslyckas så många tillsättningar med konventionell chefsrekrytering?

Det är svårt att lyckas med chefstillsättningar. Det räcker inte med att ha erfarenhet från ett liknande jobb i ett annat företag för att lyckas i det nya jobbet. Och att enbart förlita sig på en rekryteringskonsults eller en chefs kontaktnät gör alltför ofta att man riskerar att misslyckas med rekryteringen. Det är ännu mer sannolikt att det blir fel i situationer med hög förändringstakt och ledaruppgifterna är komplexa.

Allmänt känd forskning visar att 40–60 % av de chefstillsättningar som gjorts med konventionella metoder har misslyckats.

Läs vad vår vd Richard Moore säger

Konventionella metoder som används i vanlig chefsrekrytering och ledarskapsrekrytering misslyckas på grund av låg tillförlitlighet i ledarbedömningarna. Det är exempelvis ingen bra utgångspunkt för bedömning av framtida framgång i ett jobb att luta sig mot i vilken utsträckning en anställande chef och en kandidat gillar varandra.  Detsamma gäller att använda personliga intryck från tidigare kontakter eller titlar. Det är två metoder som inte alls bidrar till tillförlitliga bedömningar – och inte heller till mångfald. Trots de många högkompetenta HR-experter, företagsledare och Executive Search-experter som arbetar med att välja ut framtida chefer undergrävs ofta resultatet av bristerna i de metoder som används vid chefstillsättningar.

Mercuri Urvals vetenskapligt baserade metodik för ledarrekrytering och ledarbedömning ger mer tillförlitliga resultat än traditionella metoder. MU Executive Search är ett modernt och tillförlitligt sätt att rekrytera ledare som minimerar de risker som konventionella chefrekryteringsmetoder medför för misslyckad tillsättning och underminerad mångfald.

Sättet att rekrytera ledare behöver förändras

Den ökande förändringstakten hos företag och organisationer gör ledaruppgifterna mer komplexa och krävande. Förutom att kraven på ledare ökar kräver moderna organisationer ett effektivt, multikulturellt och hållbart ledarskap. Det har aldrig varit viktigare – och svårare – att tillsätta rätt ledare. Sammantaget förstärker detta de risker som konventionell chefsrekrytering medför. De konventionella metoderna är otillräckliga:

 • Det bristande tillförlitligheten i konventionell chefsrekrytering kommer av att man använder generella föreställningar och stereotypa modeller av ”gott ledarskap” kombinerat med ett subjektivt beslutsfattande. Detta bör åtgärdas genom att man inser att varje organisation och ledarposition är unik och därför använder ett beslutsunderlag som är relevant för den specifika situationen när man fattar beslut om tillsättningar.
 • Dessutom innebär den begränsning av kandidatpoolen vid konventionell nätverksbaserad chefsrekrytering att man förhindrar mångfald och gör att kandidater väljs (inkluderas) på tveksamma grunder. Endast genom att använda evidensbaserade och etiska processer som inte är begränsade till existerande nätverk vid rekrytering och tillsättning av ledare kan man garantera korrekta tillsättningar baserade på ett relevant och korrekt beslutsunderlag.

En vetenskaplig baserad metodik och en process som anpassas till verksamheters unika omständigheter krävs för att företag och organisationer ska nå de resultat de eftersträvar. Dessutom krävs en faktabaserad och transparent process för att kandidater till ledarbefattningar ska få den professionella behandling de förväntar sig.

MU Executive Search är alternativet till konventionell chefsrekrytering och traditionell Executive Search

Välj ett vetenskapligt modernt arbetssätt i stället för slumpen

MU Executive Search är ett vetenskapligt och modernt sätt att rekrytera ledare som minimerar de problem som uppstår med traditionell Executive Search.  

 • MU Executive Search. Mercuri Urvals arbetssätt för Executive Search tar utgångspunkten i er unika situation. Ett certifierat expertteam analyserar era specifika förutsättningar och affärsmässiga omständigheter. Dessutom preciseras målsättningarna för den ledare som ska tillsättas. En framgångsrik tillsättning bygger på ingående förståelse av de specifika och unika ledarkraven. Detta ger också underlag för en systematisk och fräsch analys av kandidatmarknaden – inom och bortom vårt befintliga kandidatnätverk. Vi använder denna analys för att inkludera kandidater på ett faktabaserat sätt och vi säkerställer att den kandidatpool som är grunden för urval har en bakgrund som är relevant för de krav som ställs i er verksamhet.
 • MU Leadership Assessment. När kandidatpoolen är godkänd av er fortsätter Mercuri Urvals certifierade expertteam sitt arbete med att säkerställa att ni gör en tillsättning av ledare som blir rätt för er. Arbetssättet bygger på en vetenskaplig och beprövad metod för att bedöma ledares förmåga att lyckas kort- och långsiktigt i en specifik roll. Bedömningen utgår från de unika omständigheter som gäller i er organisation och målsättningar och krav i den specifika rollen. Vår metod – MU Leadership Assessment – har utvecklats för att säkerställa att de specifika omständigheter och krav som ställs styr bedömningar och beslut vid varje tillsättning.

Med MU Executive Search baseras anställnings- och tillsättningsbeslut en grundlig analys av förutsättningar i organisationen och av den relevanta kandidatmarknaden. Det beslut ni tar baseras på ett underlag där vi bedömer kandidater och predicerar hur väl de kommer att uppfylla satta mål i er verksamhet och de specifika krav ni ställer. Vi använder således inte stereotypa föreställningar om vem som är en ”bra ledare” eller andra generella teoretiska modeller i våra bedömningar, utan de bygger på en analys de förutsättningar som gäller i er verksamhet.

Genom att anställa ledare baserat på vad de faktiskt kan göra, snarare än vilka jobb de har haft tidigare, vilka de känner eller hur omtyckta eller ”allmänt begåvade” de är leder MU Executive Search konsekvent till tillsättning av ledare som omedelbart kan prestera och även når hållbara resultat.

Effektivt ledarskap uppnås bäst med hjälp av MU Executive Search – en prediktiv, rättvis och rationell metod som tillämpas, regleras och valideras kontinuerligt.

MU Executive Search omfattar:

 • Noggrann analys av de unika omständigheterna och den unika positionen samt de specifika målsättningarna och kraven som ställs
 • Djupgående kunskap om och analys av den relevanta kandidatmarknaden
 • Anpassad, professionell och diskret metodik för att kontakta och engagera kandidater
 • Rådgivning och stöd för acceleration av resultat vid onboarding
 • Återkommande högsta betyg vid extern validering av kandidatbedömning och urval (enligt ISO 10667-2)

Global Executive Search med Mercuri Urval

Även om rätt person inte finns på den lokala marknaden kan våra Executive Search-experter hitta kandidaterna var de än befinner sig. Om din marknad är internationell har vi alltid den expertis som krävs för att hitta den kapacitet ni behöver över hela världen. Detta är viktigt eftersom många ledaruppgifter är internationella och kräver en internationell strategi och närvaro. Vi har lokal närvaro i mer än 60 länder och hjälper er att lyckas över gränserna. Det ger oss ett brett internationellt kandidatnätverk och kandidatmarknadskännedom. Det är en förutsättning för att lyckas med Executive Search över gränserna.

Vi hjälper våra kunder med Executive Search över hela världen.

När ni väljer MU Executive Search erbjuder vi lokal kännedom med en internationell räckvidd, vilket innebär tillgång till globala sökmöjligheter. Er lokala Executive Search-konsult kommer att säkerställa att vårt engagemang från lokala experter överensstämmer med era förväntningar, var de än finns.

Varför välja MU för er nästa Executive Search?

MU Executive Search är ett beprövat högkvalitativt arbetssätt som bygger på vetenskapligt baserade och validerade metoder och verktyg. Alla våra uppdrag utvärderas både när det gäller kvalitet och resultat. Att vi både arbetar på ett sätt som bygger på era behov och att vi hittar och matchar de bästa tillgängliga kandidaterna med era specifika behov. Att det sammantaget leder till att ni tillsätter den kandidat som har bäst möjlighet och potential att lyckas hos er.

Våra Executive Search-experter har den kunskap och expertis – och de analysmetoder och verktyg  – som krävs för att förstå strategiska mål, affärskultur och organisationskultur. Denna förståelse är grunden för de våra tjänster vi erbjuder på alla marknader inom alla regioner i världen.

 • Fler än 90 % av de ledare som tillsätts efter våra rekommendationer uppfyller eller överträffar förväntningarna*
 • Vi har branschteam som arbetar inom alla stora marknader världen över
 • Vi hjälper till med mer än 1000 tillsättningar av chefer och ledande befattningshavare varje år
 • 89 % av våra kunder håller med om att våra tjänster effektivt löste deras problem**
 • Våra bedömningsstandarder är kvalitetssäkrade enligt ISO 10667–2***

* Regelbundna publicerade uppföljningsstudier.

** Kandidatundersökningar ger att >95 % av våra kandidater skulle rekommendera oss till andra. Undersökning utförd i 13 länder, 2019-21

*** Återkommande valideringsstudier, årligen granskade av DNV

Responsible consultants:

Matthew Owens

Partner & Director (Team Leader)

View profile

Responsible consultants:

Daniel Müller

Partner & Director

View profile

Responsible consultants:

Monika Weiß

Engagement Manager

View profile

Responsible consultants:

Dominik Roth

Partner & Director

View profile

Responsible consultants:

Vincenzo Di Pietro

Partner & Team Director

View profile