Våra värderingar och uppförandekod

Våra värderingar och vår uppförandekod grundar sig i vår långsiktiga affärstro och de krav som ställs på oss i vår affärssituation:  

 • Alla anställda förväntas arbeta och uppträda enligt vårt företags värderingar och uppförandekod, var helst i världen vi är.
 • Vi kommer inte att bedriva affärsrelationer som placerar våra värderingar eller uppförandekoder i fara
 • Våra värderingar och uppförandekoder kommer att integreras i vår företagspolicy och övrigt strukturellt kapital

Våra värderingar

 • Vi tar fullt personligt ansvar för vårt eget beteende och prestation
  Vårt beteende möter högsta krav på personligt och professionellt ansvar
  Vi skapar förtroende
 • Vi är fast beslutna att nå hög kvalitet i allt vårt arbete
  Vi arbetar resultatorienterat, effektivt och flexibelt
  Vi skapar framgång
 • Vi samarbetar med respekt och positiv energi gentemot kunder, kandidater, kollegor och övriga intressenter
  Vi värdesätter mångfald och förenar människor kring gemensamma mål
  Vi skapar starka relationer
 • Vi prioriterar våra kunders behov varje dag
  Vi är marknadsorienterade och fokuserar på att förstå behoven hos våra kunder och i marknaden
  Vi skapar djup expertis
 • Våra ledare och partners tar affärsansvar för vårt företags resultat
  Våra ledare och partners handlingssätt förespråkar företagets mål och strategier och säkerställer att företagets system följs korrekt
  Vi skapar ett företag

Vår uppförandekod

 • Mångfald och integrering
  Mercuri Urvals högsta prioritet är framgång i arbetet. Framgång i arbetet kräver effektiva, multikulturella och hållbara ledare och team. Inkludering på arbetsplatsen, lika möjligheter och multikulturella team ska eftersträvas och alla former av orättvis eller olaglig diskriminering ska motverkas.
 • Affärsrutiner
  Hos Mercuri Urval arbetar vi enligt våra dokumenterade kvalitetsstandarder, arbetsrutiner och styrningsmodeller. Vi tillhandahåller högkvalitativa kundprocedurer som uppnår överenskomna mål och standarder.
 • Anställningsrutiner
  Mercuri Urvals anställda arbetar enligt våra värderingar och arbetsrutiner, vilka beskrivs i vår personalpolicy. Vi arbetar som ett enhetligt och globalt team.
 • Arbetsmiljö
  Mercuri Urval är en transparent och meritbaserad arbetsplats med fokusering på våra kunder och kandidater. Vi erbjuder en säker, hälsosam och respektfull arbetsmiljö för våra kollegor och besökare.
 • De anställdas och chefernas ansvar
  Mercuri Urvals anställda ska alltid utföra sina arbetsuppgifter med företagets, kundernas och kandidaters bästa i åtanke. Vi rapporterar omedelbart och vidtar nödvändiga åtgärder i allt som innebär någon risk för företaget, dess anställda, kunderna eller kandidaterna.
 • Miljörutiner
  Mercuri Urval eftersträvar att minska eventuella skador på miljön på grund av vår verksamhet. Vi använder modern teknik och agerar för att minska vår användning av sådana resurser som skadar miljön.
 • Korruptionsbekämpning
  Mercuri Urval ägs av en oberoende stiftelse. Vi accepterar inte någon form av mutor eller korruption inom vår verksamhet.