Våra värderingar och uppförandekod

Våra värderingar och vår uppförandekod grundar sig i vår långsiktiga affärstro och de krav som ställs på oss i vår affärssituation:  

 • Alla anställda förväntas arbeta och uppträda enligt vårt företags värderingar och uppförandekod, var helst i världen vi är.
 • Vi kommer inte att bedriva affärsrelationer som placerar våra värderingar eller uppförandekoder i fara
 • Våra värderingar och uppförandekoder kommer att integreras i vår företagspolicy och övrigt strukturellt kapital

Våra värderingar

 • Vi tar fullt personligt ansvar för vårt eget beteende och prestation
  Vårt beteende möter högsta krav på personligt och professionellt ansvar
  Vi skapar förtroende
 • Vi är fast beslutna att nå hög kvalitet i allt vårt arbete
  Vi arbetar resultatorienterat, effektivt och flexibelt
  Vi skapar framgång
 • Vi samarbetar med respekt och positiv energi gentemot kunder, kandidater, kollegor och övriga intressenter
  Vi värdesätter mångfald och förenar människor kring gemensamma mål
  Vi skapar starka relationer
 • Vi prioriterar våra kunders behov varje dag
  Vi är marknadsorienterade och fokuserar på att förstå behoven hos våra kunder och i marknaden
  Vi skapar djup expertis
 • Våra ledare och partners tar affärsansvar för vårt företags resultat
  Våra ledare och partners handlingssätt förespråkar företagets mål och strategier och säkerställer att företagets system följs korrekt
  Vi skapar ett företag

MUs uppförandekod

 • Integration och mångfald
  MUs högsta prioritet är framgång i arbetet. Framgång i arbetet kräver effektiva, multikulturella och hållbara ledare och team. Inkludering på arbetsplatsen, lika möjligheter och multikulturella team ska eftersträvas och alla former av orättvis eller olaglig diskriminering ska motverkas.
 • Affärsrutiner
  Hos MU arbetar vi enligt våra dokumenterade kvalitetsstandarder, arbetsrutiner och styrningsmodeller. Efterlevnaden av våra etiska standarder och kvalitetssäkringsförfaranden granskas internt och externt. Vi ställer samma höga kvalitetskrav på våra leverantörer och underleverantörer och upprätthåller alltid vår etik som ett stiftelseägt företag. Vi rapporterar och vidtar omedelbart nödvändiga åtgärder i alla frågor som utsätter företaget, dess anställda, kunder eller kandidater för risker.
 • Arbetssätt
  MUs medarbetare arbetar enligt MU:s arbetsmetoder som beskrivs i vår medarbetarpolicy och MU:s värderingar och principer. Vi arbetar som ett samordnat globalt team och vi följer våra grundläggande arbetsrutiner och levererar hög MU-standard för kundens hållbara framgång. MU-experter levererar högkvalitativa kundförfaranden som uppnår överenskomna mål och standarder och bygger långsiktiga relationer baserade på förtroende och tillförlitlig rådgivning. Vi behandlar kund- och kandidatinformation konfidentiellt och missbrukar aldrig de insikter och kunskaper som vi anförtros.
 • Arbetsmiljö
  MU är en transparent och meritbaserad arbetsplats med ett fokus på våra kunder och kandidater. Vi erbjuder en säker, hälsosam och respektfull arbetsmiljö för våra kollegor och besökare. Våra viktigaste värderingar och principer definierar en arbetsmiljö som är rättvis, inkluderande och högpresterande. Våra företagsvärderingar beskriver hur vi beter oss:
  • Vi tar fullt personligt ansvar för vårt eget beteende och prestation. Vårt beteende möter högsta krav på personligt och professionellt ansvar. Vi skapar förtroende
  • Vi är fast beslutna att nå hög kvalitet i allt vårt arbete. Vi arbetar resultatorienterat, effektivt och flexibelt. Vi skapar framgång.
  • Vi samarbetar med respekt och positiv energi gentemot kunder, kandidater, kollegor och övriga intressenter. Vi värdesätter mångfald och förenar människor kring gemensamma mål. Vi skapar starka relationer.
  • Vi prioriterar våra kunders behov varje dag. Vi är marknadsorienterade och fokuserar på att förstå behoven hos våra kunder och i marknaden. Vi skapar djup expertis.
 • Anställda och chefers ansvar
  MUs anställda ska alltid utföra sina arbetsuppgifter med företagets, kundernas och kandidaters bästa i åtanke. Vi rapporterar omedelbart och vidtar nödvändiga åtgärder i allt som innebär någon risk för företaget, dess anställda, kunderna eller kandidaterna.

  Våra ledare och partners tar affärsansvar för vårt företags resultat. Våra ledare och partners handlingssätt förespråkar företagets mål och strategier och säkerställer att företagets system följs korrekt. Vi skapar ett företag.

 • Miljörutiner
  MU eftersträvar att minska eventuella skador på miljön på grund av vår verksamhet. Vi använder modern teknik och agerar för att minska vår användning av sådana resurser som skadar miljön. Vi reser med hänsyn till vår miljöpåverkan.
 • Korruptionsbekämpning
  MU ägs av en oberoende stiftelse. Vi accepterar inte någon form av mutor eller korruption inom vår verksamhet. Våra interna kontrollsystem är rigorösa och uppfyller de högsta standarderna för bolagsstyrning, som övervakas av vår styrelse och Stiftelsen Mercuri Urval. Dessa krav gäller även för våra leverantörer. Vi ifrågasätter och agerar på alla misstankar vi har om beteenden som inte överensstämmer med vår uppförandekod.
 • Främja välfärd
  Den forskning som bedrivs av det oberoende MU Research Institute presenteras offentligt till förmån för företag och organisationer. Syftet är att förbättra ledarskapets effektivitet och på så sätt bygga framgångsrika, hållbara, högpresterande och inkluderande arbetsmiljöer.
 • God samhällsstyrning
  Stiftelsen Mercuri Urval är reglerad i Sverige. Stiftelsens stadgar ger tydliga direktiv för områden som rör MU:s värdegrund och hållbarhet. Våra stadgar säkerställs i praktiken genom att vi följer våra delegeringsprinciper, policyer och instruktioner i allt vårt dagliga arbete. Vi uppträder professionellt på sociala medier och följer alltid vår varumärkes- och mediepolicy.