Informacja o ochronie prywatności

(A) Niniejsza informacja

Podsumowanie – Niniejsza informacja

Niniejsza informacja wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Informacja ta może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, dlatego należy ją regularnie sprawdzać pod kątem aktualizacji.

Niniejsza informacja jest wydawana przez każdy z podmiotów pełniących rolę administratora danych, wymienionych na liście: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ (łącznie „Mercuri Urval”, „my”, „nas” i „nasz”) i jest skierowana do osób spoza naszej organizacji, z którymi współpracujemy, w tym członków naszej sieci zawodowej, kandydatów, uczestników projektu, klientów, odwiedzających nasze witryny, innych użytkowników naszych usług, personelu klientów i dostawców oraz odwiedzających nasze obiekty (łącznie „użytkownik”). Definicje pojęć użytych w niniejszej informacji zostały wyjaśnione w sekcji (R) poniżej.

Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Niniejsza informacja opisuje, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe użytkowników w związku z różnymi działaniami biznesowymi, z celem przetwarzania oraz prawami użytkownika w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mercuri Urval.

Niniejsza informacja może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub zmian obowiązującego prawa. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą informacją i regularnego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, które możemy wprowadzić zgodnie z warunkami niniejszej informacji.

Niniejsza informacja została ostatnio zaktualizowana w dniu 2024-01-01.

(B) Gromadzenie danych osobowych

Podsumowanie - Gromadzenie danych osobowych

Gromadzimy i pobieramy dane osobowe: gdy dane te są nam udostępniane (np. gdy użytkownik kontaktuje się z nami lub gdy zostanie dodany do naszej sieci zawodowej); w trakcie naszej relacji z użytkownikiem (np. gdy dołącza do naszej sieci zawodowej); gdy użytkownik udostępnia dane osobowe publicznie (np. gdy publikuje publiczny post w mediach społecznościowych); gdy odwiedza nasze witryny; lub gdy interaguje z treściami lub reklamami stron trzecich w ramach naszej witryny. Możemy również otrzymywać dane osobowe użytkowników od stron trzecich (np. organów ścigania).

Gromadzenie danych osobowych: Gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe użytkownika z następujących źródeł:

 • Przekazane nam dane: Pozyskujemy dane osobowe, gdy dane te są nam udostępniane (np. gdy użytkownik jest dodawany do naszej profesjonalnej sieci klientów, kontaktów biznesowych i kandydatów, gdy kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu lub w inny sposób, gdy przekazuje nam swoją wizytówkę lub gdy aplikuje o pracę).
 • Dane pozyskiwane przez nas osobiście: Pozyskujemy dane osobowe podczas spotkań, targów, wizyt przedstawicieli handlowych lub marketingowych, a także na wydarzeniach, w których uczestniczymy.
 • Współpraca: Pozyskujemy dane osobowe, gdy użytkownik współpracuje z nami w zakresie badań lub doradztwa.
 • Dane dotyczące relacji: Gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe w zwykłym toku naszych relacji z użytkownikiem (np. świadczymy usługę dla użytkownika lub jego/jej pracodawcy).
 • Dane, które użytkownik ujawnia publicznie lub które pozyskujemy z publicznie dostępnych źródeł: Gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe, które użytkownik zdecydował się ujawnić publicznie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy zbierać informacje z udostępnianych publicznie postów na profilu(-ach) użytkownika w mediach społecznościowych) lub pobieramy je z publicznie dostępnych źródeł.
 • Dane z witryny internetowej: Gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza którąkolwiek z naszych witryn lub korzysta z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na witrynie lub za jej pośrednictwem.
 • Dane rejestracyjne: Gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe, gdy użytkownik korzysta lub rejestruje się w celu korzystania z dowolnej z naszych witryn lub usług.
 • Treści i informacje reklamowe: W przypadku interakcji użytkownika z treściami lub reklamami stron trzecich na witrynie (w tym wtyczkami i plikami cookie stron trzecich) otrzymujemy dane osobowe od odpowiedniego zewnętrznego dostawcy tych treści lub reklam.
 • Informacje od stron trzecich: Gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe od stron trzecich, które nam je udostępniają (np. agregatory informacji biznesowych, referencje od poprzednich pracodawców, zapisy z instytucji akademickich itp.)).

(C) Tworzenie danych osobowych

Podsumowanie - Tworzenie danych osobowych

Tworzymy dane osobowe użytkownika (np. zapisy interakcji z nami).

W określonych okolicznościach tworzymy również dane osobowe użytkownika, takie jak zapisy interakcji użytkownika z nami oraz szczegóły wcześniejszych interakcji z nami. Możemy również łączyć dane osobowe z dowolnej z naszych witryn lub usług, również tam, gdzie dane te są gromadzone z różnych urządzeń.

(D) Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Podsumowanie – Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Przetwarzamy: dane osobowe (np. imię i nazwisko); dane kontaktowe (np. adres); dane zawodowe (np. CV); dane z ankiet i testów, w których użytkownik uczestniczył; dane demograficzne (np. wiek); dane o odwiedzających nasze obiekty; zapisy dotyczące zgody; dane dotyczące płatności (np. adres rozliczeniowy); informacje o korzystaniu z naszych witryn (np. typ używanego urządzenia); dane pracodawcy (w stosownych przypadkach); informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami lub reklamami oraz wszelkie opinie lub poglądy, które nam przekazuje.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane osobowe: nadane imię (imiona) i nazwisko, preferowane imię i nazwisko oraz zdjęcie.
 • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące Asystentów Osobistych, w przypadkach gdy znajdują zastosowanie, dane aplikacji Messenger, dane wiadomości online oraz dane mediów społecznościowych.
 • Dane zawodowe: CV użytkownika; rejestry doświadczenia i wiedzy specjalistycznej użytkownika; historia zawodowa; informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach; informacje o doświadczeniu użytkownika; udział w spotkaniach, seminariach, radach doradczych i konferencjach; informacje o relacjach zawodowych użytkownika z innymi osobami lub instytucjami; umiejętności językowe i inne umiejętności zawodowe; oraz rejestr historii użytkownika i firmy użytkownika z Mercuri Urval.
 • Dane z ankiet i testów: zapisy przeprowadzonych ankiet, testów i ocen; zapisy informacji zwrotnych z ankiet, testów i ocen; zapisy postępów; oraz analiza przydatności do ogólnych lub konkretnych ról z klientami.
 • Dane demograficzne: płeć, data urodzenia/wiek, narodowość, zwroty grzecznościowe, tytuł i preferencje językowe.
 • Dane o odwiedzających: rejestry wizyt w naszych obiektach.
 • Zapisy dotyczące zgody: dokumentacja wszelkich zgód udzielonych przez użytkownika, wraz z datą i godziną, sposobem wyrażenia zgody oraz wszelkimi powiązanymi informacjami (np. przedmiotem zgody).
 • Dane dotyczące płatności: rejestry faktur; rejestry płatności; adres rozliczeniowy; metoda płatności; numer rachunku bankowego lub numer karty kredytowej; imię i nazwisko posiadacza karty lub rachunku; dane zabezpieczające kartę lub rachunek; data wydania karty; data wygaśnięcia karty; dane BACS; dane SWIFT; dane IBAN; kwota płatności; data płatności; oraz rejestry czeków.
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn: typ urządzenia; system operacyjny; typ przeglądarki; ustawienia przeglądarki; adres IP; ustawienia języka; daty i godziny połączenia z witryną; nazwa użytkownika; hasło; dane bezpieczeństwa logowania; dane dotyczące użytkowania; oraz zbiorcze informacje statystyczne.
 • Dane pracodawcy: w przypadku, gdy użytkownik współpracuje z nami jako pracownik strony trzeciej; imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail pracodawcy, w stosownym zakresie.
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami lub reklamami: zapisy interakcji użytkownika z naszymi reklamami i treściami online, zapisy reklam i treści wyświetlanych użytkownikowi stronach oraz wszelkie interakcje, które użytkownik może mieć z takimi treściami lub reklamami (np. kursor myszy, kliknięcia myszą, wszelkie formularze, które wypełnia w całości lub częściowo) oraz wszelkie interakcje z ekranem dotykowym.
 • Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które użytkownik wysyła nam lub publikuje o nas w mediach społecznościowych.

(E) Wrażliwe dane osobowe

Podsumowanie – Wrażliwe dane osobowe

Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać wrażliwych danych osobowych. Tam, gdzie musimy przetwarzać wrażliwe dane osobowe w uzasadnionych celach, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać wrażliwych danych osobowych w ramach zwykłej działalności biznesowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne stanie się przetwarzanie wrażliwych danych osobowych użytkownika, opieramy się na jednej z następujących podstaw prawnych:

 • Wykrywanie i zapobieganie przestępstwom: Możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe użytkownika, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykrywania lub zapobiegania przestępstwom (np. zapobiegania oszustwom);
 • Dochodzenie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych: Możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe użytkownika, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • Zgoda: Możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe użytkownika, jeśli zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych (ta podstawa prawna jest stosowana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma zastosowania do przetwarzania danych, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe). Może to obejmować testy kognitywne, testy osobowości, sprawdzanie przeszłości, sprawdzanie rejestrów karnych oraz przetwarzanie informacji zwrotnych z rozmów kwalifikacyjnych, ankiet, testów lub ocen, jak opisano szczegółowo w niniejszej informacji.

Jeśli użytkownik przekazuje nam wrażliwe dane osobowe, musi upewnić się, że ujawnienie tych danych jest zgodne z prawem, a także upewnić się, że w odniesieniu do przetwarzania tych wrażliwych danych osobowych obowiązuje ważna podstawa prawna.

(F) Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

Podsumowanie – Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: udostępnianie naszych stron i usług na rzecz użytkownika; prowadzenie naszej działalności; komunikacja z użytkownikiem; zarządzanie naszymi systemami informatycznymi; zapewnianie zdrowia i bezpieczeństwa; zarządzanie finansami; prowadzenie ankiet; zapewnienie bezpieczeństwa naszych obiektów i systemów; prowadzenie dochodzeń w razie potrzeby; zgodność z obowiązującym prawem; ulepszanie naszych witryn i usług; kontrole zgodności; zapobieganie oszustwom; ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych; oraz rekrutacja i aplikacje o pracę.

Cele, w których przetwarzamy kategorie danych osobowych określone w sekcji (D) powyżej, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, oraz podstawy prawne, na których przeprowadzamy takie przetwarzanie, są następujące:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie danych osobowych

 • Zarządzanie naszymi sieciami zawodowymi: budowanie i utrzymywanie relacji zawodowych oraz naszej profesjonalnej sieci klientów i kontaktów biznesowych; prowadzenie i utrzymywanie naszej sieci kandydatów na stanowiska kierownicze.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu utrzymania naszej profesjonalnej sieci klientów i kontaktów biznesowych (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane pracodawcy

 

 • Usługi poszukiwania kadry kierowniczej: tworzenie i proponowanie długich i krótkich list; świadczenie usług i rekomendacji dla klientów; organizowanie rozmów kwalifikacyjnych; ankiety, testy i oceny; oraz zapewnianie coachingu i szkoleń.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu świadczenia usług poszukiwania kadry kierowniczej dla użytkownika i naszych klientów (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Dane pracodawcy
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Poglądy i opinie
 • Usługi doradcze w zakresie przywództwa: świadczenie usług obejmujących ankiety, testy i oceny; oraz zapewnianie coachingu i szkoleń.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu świadczenia usług doradczych w zakresie przywództwa na rzecz użytkownika i naszych klientów (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Dane pracodawcy
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Poglądy i opinie
 • Udostępnianie użytkownikowi witryn i usług: udostępnianie naszych witryn; zapewnienie dostępu do usług za pośrednictwem naszych witryn; udostępnianie materiałów promocyjnych na żądanie; oraz komunikowanie się z użytkownikiem w związku z witrynami lub usługami.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu udostępniania naszych stron lub usług (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane demograficzne
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie
 • Kontrole zgodności: wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie zgodności z przepisami; kontrole „Poznaj swojego klienta”; oraz potwierdzanie i weryfikacja tożsamości użytkownika; korzystanie z biur informacji kredytowej; oraz sprawdzanie pod kątem list sankcyjnych rządu i/lub organów ścigania oraz innych ograniczeń prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku z jakąkolwiek umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań regulacyjnych i zgodności z przepisami (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane pracodawcy
 • Wyniki kontroli zgodności
 • Prowadzenie naszej działalności: obsługa i zarządzanie naszymi witrynami internetowymi i usługami; dostarczanie treści użytkownikom; wyświetlanie reklam i innych informacji; komunikowanie się i interakcja z użytkownikiem za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub usług; oraz powiadamianie użytkownika o zmianach w którychkolwiek z naszych witryn internetowych lub usług.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku z jakąkolwiek umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu udostępniania naszych stron lub usług (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami

 

 • Planowanie: planowanie organizacyjne; planowanie sukcesji; wprowadzanie zmian w charakterze i zakresie naszych działań lub działalności; fuzje, przejęcia, rozpady, likwidacje, sprzedaż aktywów, zbycie, reorganizacja i podobne ustalenia dotyczące struktury korporacyjnej.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu planowania przyszłej działalności naszej firmy (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane demograficzne
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie

 

 • Komunikacja i marketing: komunikowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem dowolnych środków (w tym poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty tradycyjnej lub osobiście) w celu dostarczenia naszego biuletynu Assignment Bulletin, artykułów Mercuri Urval Executive Inspiration oraz innych wiadomości i informacji, które mogą interesować użytkownika, zawsze pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo; personalizacja naszych witryn, produktów i usług dla użytkownika; utrzymywanie i aktualizowanie danych kontaktowych użytkownika w stosownych przypadkach; uzyskanie uprzedniej zgody użytkownika, tam gdzie jest to wymagane; umożliwienie i zarejestrowanie wyboru użytkownika dotyczącego rezygnacji lub wypisania się z subskrypcji, tam gdzie ma to zastosowanie.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku z jakąkolwiek umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu kontaktowania się z użytkownikiem, zawsze z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującym prawem (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie
 • Zarządzanie systemami informatycznymi: zarządzanie i eksploatacja naszych systemów komunikacyjnych, informatycznych i bezpieczeństwa; bezpieczne przechowywanie danych osobowych oraz audyty (w tym audyty bezpieczeństwa) i monitorowanie takich systemów.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu zarządzania i utrzymania naszych systemów komunikacyjnych i informatycznych (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji; zapewnienie bezpiecznego i zabezpieczonego środowiska w naszych obiektach oraz przestrzeganie powiązanych zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska w naszych obiektach (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów każdej osoby fizycznej.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane o odwiedzających
 • Zarządzanie finansami: sprzedaż, finanse, audyt korporacyjny i zarządzanie sprzedawcami.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku z jakąkolwiek umową zawartą z nami lub w celu podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu zarządzania i prowadzenia działalności finansowej naszej firmy (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące płatności
 • Ankiety: kontaktowanie się z użytkownikiem w celu uzyskania opinii użytkownika o naszych witrynach lub usługach.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu przeprowadzania ankiet, raportów dotyczących zadowolenia i badań rynku (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Poglądy i opinie
 • Bezpieczeństwo: fizyczne bezpieczeństwo naszych obiektów (w tym dokumentacja wizyt w naszych obiektach); zapisy CCTV; oraz bezpieczeństwo elektroniczne (w tym zapisy logowania i dane dostępowe).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu zapewnienia fizycznego i elektronicznego bezpieczeństwa naszej działalności i naszych obiektów (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane o odwiedzających
 • Dochodzenia: wykrywanie, badanie i zapobieganie naruszeniom polityki i przestępstwom karnym, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu wykrywania i ochrony przed naruszeniami naszych polityk i obowiązujących przepisów prawa (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane o odwiedzających
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Zgodność z przepisami prawa: przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych wynikających z obowiązującego prawa.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane o odwiedzających
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Ulepszanie naszych witryn i usług: identyfikacja problemów z naszymi witrynami lub usługami; planowanie ulepszeń naszych witryn lub usług; i tworzenie nowych witryn lub usług.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu ulepszenia naszych stron i usług (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie
 • Zapobieganie oszustwom: wykrywanie, zapobieganie i dochodzenie oszustw.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (w szczególności w odniesieniu do obowiązującego prawa pracy); lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu wykrywania i ochrony przed oszustwami (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane o odwiedzających
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Ustalanie, egzekwowanie i obrona roszczeń prawnych: zarządzanie roszczeniami prawnymi; ustalanie faktów i roszczeń, w tym gromadzenie, przegląd i sporządzanie dokumentów, faktów, dowodów i zeznań świadków; egzekwowanie i obrona praw i roszczeń prawnych, w tym formalne postępowania sądowe.

 

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Dane o odwiedzających
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie
 • Rekrutacja i aplikacje o pracę: działania rekrutacyjne; ogłaszanie wakatów; rozmowy kwalifikacyjne; analiza przydatności na dane stanowisko; dokumentacja decyzji o zatrudnieniu; szczegóły oferty; szczegóły przyjęcia.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (w szczególności w odniesieniu do obowiązującego prawa pracy); lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu realizacji działań rekrutacyjnych i rozpatrywania aplikacji o pracę (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane zawodowe
 • Dane z ankiet i testów
 • Dane demograficzne
 • Dane o odwiedzających
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu z naszych witryn
 • Dane pracodawcy
 • Informacje o interakcjach użytkownika z naszymi treściami i reklamami
 • Poglądy i opinie
 • Monitorowanie różnorodności: tworzenie zagregowanych statystyk dotyczących różnorodności kandydatów w odniesieniu do określonych ról lub dziedzin; prowadzenie badań dotyczących równego traktowania; pomoc klientom w osiąganiu celów w zakresie różnorodności; śledzenie wyników naszej pracy w zakresie integracji/inkluzji.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu monitorowania różnorodności kandydatów (w zakresie, w jakim taki uzasadniony interes nie narusza nadrzędności interesów, podstawowych praw lub wolności użytkownika); lub
 • Uzyskaliśmy uprzednią zgodę użytkownika na przetwarzanie danych (ta podstawa prawna jest wykorzystywana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne – nie ma ona zastosowania do przetwarzania, które jest w jakikolwiek sposób konieczne lub obowiązkowe).
 • Dane osobowe
 • Dane demograficzne
 • Zapisy dotyczące zgody
 • Poglądy i opinie

(G) Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Podsumowanie – Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Ujawniamy dane osobowe: naszym klientom, organom prawnym i regulacyjnym, naszym zewnętrznym doradcom, naszym podmiotom przetwarzającym dane, każdemu podmiotowi niezbędnemu w związku z postępowaniem prawnym, każdemu podmiotowi niezbędnemu do dochodzenia, wykrywania lub zapobiegania przestępstwom, każdemu nabywcy naszej firmy oraz każdemu zewnętrznemu dostawcy reklam, wtyczek lub treści używanych na naszych witrynach.

Ujawniamy dane osobowe innym podmiotom należącym do grupy Mercuri Urval w uzasadnionych celach biznesowych oraz w celu obsługi naszych witryn internetowych lub usług zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto ujawniamy dane osobowe:

 • użytkownikowi i, w stosownych przypadkach, wyznaczonym przedstawicielom użytkownika;
 • naszym klientom, aby świadczyć nasze usługi dla nich i dla użytkownika;
 • organom prawnym i regulacyjnym, na żądanie lub w celu zgłoszenia rzeczywistego lub podejrzewanego naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów;
 • księgowym, audytorom, konsultantom, prawnikom i innym zewnętrznym profesjonalnym doradcom Mercuri Urval, podlegającym wiążącym zobowiązaniom umownym w zakresie poufności;
 • zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (np. dostawcom usług płatniczych itp.), zlokalizowanym w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej w sekcji (G);
 • jakiejkolwiek właściwej stronie, organowi regulacyjnemu, organowi rządowemu, organowi ścigania lub sądowi, w zakresie niezbędnym do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • jakiejkolwiek właściwej stronie, organowi regulacyjnemu, organowi rządowemu, organowi ścigania lub sądowi do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania albo wykonywania kar kryminalnych;
 • jakiemukolwiek zewnętrznemu nabywcy lub następcy prawnemu, w przypadku gdy sprzedamy lub przeniesiemy całą lub jakąkolwiek istotną część naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); oraz
 • jakiemukolwiek dostawcy zewnętrznemu, w przypadku gdy nasze witryny korzystają z narzędzi, wtyczek lub treści stron trzecich. Jeśli użytkownik decyduje się na interakcję z takimi reklamami, wtyczkami lub treściami, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione odpowiedniemu dostawcy zewnętrznemu. Przed interakcją z reklamami, wtyczkami lub treściami strony trzeciej zalecamy zapoznanie się z jej polityką prywatności.

Jeśli zlecimy przetwarzanie danych osobowych użytkownika zewnętrznemu podmiotowi przetwarzającemu dane, podmiot przetwarzający będzie podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym w zakresie: (i) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) stosowania środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

(H) Międzynarodowy transfer danych osobowych

Podsumowanie – Międzynarodowy transfer danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe odbiorcom w innych krajach. Jeśli przekazujemy dane osobowe z Wielkiej Brytanii lub EOG odbiorcy spoza Wielkiej Brytanii lub EOG (w zależności od sytuacji), który nie podlega odpowiedniej jurysdykcji, czynimy to na podstawie standardowych klauzul umownych lub umów o przekazywaniu danych wewnątrzgrupowych.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności przekazujemy dane osobowe w ramach grupy Mercuri Urval oraz stronom trzecim, jak wskazano w sekcji (G) powyżej,w związku z celami określonymi w niniejszej informacji. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymagania dotyczące ochrony danych niż w kraju, w którym przebywa użytkownik.

Jeśli zastosowanie ma wyłączenie lub odstępstwo (np. gdy przekazanie jest konieczne do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczenia prawnego), możemy powołać się na to wyłączenie lub odstępstwo, stosownie do sytuacji. Tam, gdzie nie ma zastosowania żadne wyłączenie lub odstępstwo, a przekazujemy dane osobowe użytkownika z Wielkiej Brytanii lub EOG odbiorcom znajdującym się poza Wielką Brytanią lub EOG (w zależności od sytuacji), którzy nie podlegają odpowiednim jurysdykcjom, czynimy to na podstawie standardowych klauzul umownych lub umów o przekazywaniu danych wewnątrzgrupowych. Użytkownik ma prawo zażądać kopii tych dokumentów, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji (Q) poniżej.

Należy pamiętać, że w przypadku przekazania jakichkolwiek danych osobowych bezpośrednio podmiotowi Mercuri Urval z siedzibą poza Wielką Brytanią lub EOG (w zależności od sytuacji) nie odpowiadamy za takie przekazanie danych osobowych. Niemniej jednak będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika od momentu otrzymania tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji.

(I) Bezpieczeństwo danych

Podsumowanie – Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik jest proszony o upewnienie się, że wszelkie dane osobowe, które nam dostarcza, są przesyłane w bezpieczny sposób.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz innymi nielegalnymi lub nieautoryzowanymi formami przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponieważ Internet jest otwartym systemem, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu – każde takie przekazanie odbywa się na własne ryzyko, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyła, są przesyłane w bezpieczny sposób.

(J) Dokładność danych

Podsumowanie – Dokładność danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są dokładne i aktualne oraz są usuwane lub korygowane, jeśli dowiemy się o ich nieścisłościach.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że:

 • dane osobowe użytkownika, które przetwarzamy, są dokładne i, w razie potrzeby, aktualne; oraz
 • wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe użytkownika, które są niedokładne (z uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane), zostaną niezwłocznie usunięte lub skorygowane.

Od czasu do czasu możemy poprosić użytkownika o potwierdzenie dokładności jego/jej danych osobowych.

(K) Minimalizacja danych

Podsumowanie – Minimalizacja danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ograniczenia ilości danych osobowych użytkownika, które przetwarzamy, do niezbędnego minimum.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przetwarzane przez nas dane osobowe użytkownika są ograniczone do danych osobowych uzasadnionych w związku z celami określonymi w niniejszej informacji.

(L) Przechowywanie danych

Podsumowanie – Przechowywanie danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne w związku z legalnym celem.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej informacji. Kryteria określające, jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika są następujące:

(1) przechowujemy dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak długo:

(a) utrzymujemy stałe relacje z użytkownikiem (np. jeśli jest on kandydatem w naszej sieci kandydatów na stanowiska kierownicze); lub

(b) dane osobowe użytkownika są niezbędne w związku z legalnymi celami określonymi w niniejszej informacji, dla których mamy ważną podstawę prawną (np. gdy dane osobowe użytkownika są objęte umową zawartą między nami a pracodawcą użytkownika i mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych w celu prowadzenia naszej działalności i wypełniania naszych zobowiązań wynikających z tej umowy; lub gdy mamy prawny obowiązek przechowywania danych osobowych użytkownika),

oraz:

(2) ponadto, w przypadku wniesienia odpowiednich roszczeń prawnych, będziemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych przez takie dodatkowe okresy, jakie są niezbędne w związku z tym roszczeniem.


Po upływie okresów określonych w paragrafach (1) i (2) powyżej, w stosownym zakresie, będziemy:

 • trwale usuwać lub niszczyć odpowiednie dane osobowe; lub
 • anonimizować odpowiednie dane osobowe.

(M) Prawa użytkownika

Podsumowanie – Prawa użytkownika

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może mieć szereg praw, w tym: prawo do niepodania nam swoich danych osobowych; prawo do dostępu do swoich danych osobowych; prawo do żądania sprostowania niedokładności; prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; prawo do przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi; prawo do wycofania zgody; oraz prawo do składania skarg do organów ochrony danych. W niektórych przypadkach, aby skorzystać z tych praw, konieczne jest przedstawienie dowodu tożsamości.

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych:

 • prawo do nieprzekazania nam danych osobowych (prosimy jednak pamiętać, że nie będziemy w stanie zapewnić użytkownikowi pełnych korzyści z naszych witryn lub usług: jeśli użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych – np. nie będziemy mogli przetworzyć żądań użytkownika bez niezbędnych danych);
 • prawo do żądania dostępu do swoich istotnych danych osobowych lub ich kopii, wraz z informacjami dotyczącymi charakteru, przetwarzania i ujawniania tych istotnych danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania wszelkich nieścisłości w istotnych danych osobowych;
 • prawo do żądania z uzasadnionych powodów:
  • usunięcia istotnych danych osobowych użytkownika; lub
  • ograniczenia przetwarzania istotnych danych osobowych użytkownika;
 • prawo do przekazania określonych istotnych danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w stosownym zakresie;
 • jeżeli przetwarzamy istotne dane osobowe użytkownika na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, prawo do wycofania tej zgody (uwzględniając, że takie wycofanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed datą otrzymania przez nas powiadomienia o takim wycofaniu i nie uniemożliwia przetwarzania danych osobowych użytkownika w oparciu o jakiekolwiek inne dostępne podstawy prawne); oraz
 • prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania istotnych danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych (w szczególności w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, Brytyjski Urząd ds. Danych (https://ico.org.UK/ ) lub w odniesieniu do UE, Urzędu Ochrony Danych w państwie członkowskim UE, w którym użytkownik mieszka lub pracuje, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia (patrz lista tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en ), jeśli dotyczy).

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać również następujące dodatkowe prawa dotyczące przetwarzania jego/jej istotnych danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, wobec przetwarzania przez nas lub w naszym imieniu istotnych danych osobowych użytkownika, jeżeli takie przetwarzanie opiera się na art. 6(1)(e) (interes publiczny) lub 6(1)(f) (uzasadniony interes) RODO / RODO UK; oraz
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas lub w naszym imieniu istotnych danych osobowych użytkownika w celach marketingu bezpośredniego.

Nie wpływa to na ustawowe prawa użytkownika.

Aby skorzystać z jednego lub kilku z tych praw lub zadać pytanie dotyczące tych praw lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej informacji lub dotyczącego przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych w sekcji (Q) poniżej. Należy pamiętać, że:

 • w niektórych przypadkach przed skorzystaniem z tych praw konieczne jest przedstawienie dowodu tożsamości użytkownika; oraz
 • jeśli wniosek wymaga ustalenia dodatkowych faktów (np. określenia, czy jakiekolwiek przetwarzanie jest niezgodne z obowiązującym prawem), zbadamy wniosek w stosownym terminie, zanim podejmiemy decyzję o podjęciu działań.

(N) Pliki cookie i podobne technologie

Podsumowanie – Pliki cookie i podobne technologie

Przetwarzamy dane osobowe przy użyciu plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, zazwyczaj umieszczamy pliki cookie na jego urządzeniu lub odczytujemy pliki cookie już znajdujące się na urządzeniu, zawsze pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika, jeśli jest to wymagane, zgodnie z obowiązującym prawem. Używamy plików cookie do rejestrowania informacji o urządzeniu, przeglądarce internetowej, a w niektórych przypadkach preferencjach i nawykach użytkownika związanych z przeglądaniem. Przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

(O) Warunki użytkowania

Podsumowanie – Warunki użytkowania

Nasze Warunki użytkowania regulują korzystanie z naszych witryn i usług.

Wszelkie korzystanie z naszych witryn lub usług podlega naszym Warunkom użytkowania. Zalecamy regularne przeglądanie naszych Warunków użytkowania w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami, które możemy od czasu do czasu wprowadzać.

(P) Marketing bezpośredni

Podsumowanie – Marketing bezpośredni

Przetwarzamy dane osobowe, aby kontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania informacji dotyczących witryn lub usług, które mogą interesować użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z subskrypcji.

Przetwarzamy dane osobowe, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznej, poczty tradycyjnej lub innych formatów komunikacji w celu dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących witryn lub usług, które mogą interesować użytkownika, w celu wysłania użytkownikowi naszego biuletynu Assignment Bulletin lub Mercuri Urval Executive Inspiration, jeśli użytkownik wyrazi chęć ich otrzymywania. Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wyświetlania treści dostosowanych do korzystania przez użytkownika z naszych witryn lub usług. Jeśli udostępniamy użytkownikowi witryny lub usługi, możemy wysyłać lub wyświetlać informacje dotyczące naszych witryn lub usług, nadchodzących promocji i innych informacji, które mogą interesować użytkownika, w tym poprzez wykorzystanie danych kontaktowych, które nam podał, lub w inny odpowiedni sposób, zawsze pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszej promocyjnej listy mailingowej, klikając LINK rezygnacji zawarty w każdej wysyłanej przez nas promocyjnej wiadomości elektronicznej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr.int@mercuriurval.com. Prosimy pamiętać, że przetwarzanie prośby o rezygnację z subskrypcji może potrwać do 2 tygodni, w ciągu których użytkownik może nadal otrzymywać od nas wiadomości. Po zrezygnowaniu z subskrypcji nie będziemy wysyłać użytkownikowi dalszych e-maili promocyjnych, ale w niektórych okolicznościach będziemy nadal kontaktować się z użytkownikiem w zakresie niezbędnym do celów jakichkolwiek witryn lub usług, o które prosił.

(Q) Szczegóły dotyczące administratorów danych

Podsumowanie – Szczegóły dotyczące administratorów danych

Na naszej witrynie internetowej wymienionych jest kilka podmiotów, które pełnią rolę administratorów danych do celów niniejszej informacji.

Do celów niniejszej informacji odpowiedni administratorzy danych są wyszczególnieni na stronie https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

Imię i nazwisko: Lene Juul Pedersen
E-mail: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefon: +45 50707048

(R) Definicje

 • Odpowiednia jurysdykcja” oznacza jurysdykcję, która została formalnie wyznaczona przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Plik cookie” to mały plik, który jest umieszczany na urządzeniu użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej (w tym na naszych witrynach). W niniejszej informacji odniesienia do „plików cookie” obejmują technologie analogowe, takie jak sygnalizatory internetowe i czyste pliki GIF.
 • Administrator danych” oznacza podmiot, który decyduje o tym, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe są przetwarzane. W wielu jurysdykcjach administrator ponosi główną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 • Organ ochrony danych” to niezależny organ publiczny, który jest prawnie odpowiedzialny za nadzorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 • EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • RODO” oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679.
 • Dane osobowe” oznaczają informacje, które dotyczą osoby fizycznej lub na podstawie których można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie” oznacza wszystkie czynności wykonywane z jakimikolwiek danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy odbywają się one za pomocą środków automatycznych, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający dane” oznacza każdą osobę lub podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych (z wyjątkiem pracowników administratora danych).
 • Istotne dane osobowe” to dane osobowe, w odniesieniu do których jesteśmy administratorem.
 • Wrażliwe dane osobowe” oznaczają dane osobowe dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, danych biometrycznych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, wszelkich rzeczywistych lub domniemanych przestępstw lub kar, krajowego numeru identyfikacyjnego lub wszelkich innych informacji, które są uważane za szczególnie chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Standardowe klauzule umowne” to wzorce klauzul transferu przyjęte przez Komisję Europejską lub przyjęte przez organ ochrony danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • Witryna internetowa” oznacza dowolną stronę internetową obsługiwaną lub utrzymywaną przez nas lub w naszym imieniu.
 • RODO UK” oznacza RODO, które stanowi część prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 3 Ustawy o Unii Europejskiej (wystąpienie z UE) z 2018 r., stosowanego i zmodyfikowanego w Załączniku 2 do Rozporządzenia o ochronie danych, prywatności i komunikacji elektronicznej (zmiany itp.) (Wyjście z UE) z 2019 r. (SI 2019/419) lub okresowo modyfikowanego przez inne przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii.)
 • Brytyjska międzynarodowa umowa o przekazywaniu danych” to wzór umowy o przekazywaniu danych przyjęty przez Brytyjski Urząd ds. Danych w dniu 21 marca 2022 r.