Nasze wartości i kodeks postępowania

Nasze Wartości i Kodeks postępowania mają źródło w głęboko zakorzenionych przekonaniach i naszej sytuacji biznesowej:

 • Od wszystkich pracowników oczekujemy pracy i zachowania zgodnych z naszymi Wartościami iKodeksem postępowania – niezależnie od lokalizacji
 • Nie nawiązujemy relacji biznesowych, które narażają nasze Wartości lub Kodeks postępowania
 • Nasze Wartości i Kodeks postępowania będą stanowić nieodłączną część polityki zatrudnienia oraz pozostałych elementów kapitału strukturalnego

Nasze wartości

 • Ponosimy wszelką odpowiedzialność za nasz sposób postępowania oraz osiągane rezultaty
  Nasze działania odpowiadają najwyższym standardom dotyczącym odpowiedzialności osobistej, uczciwości i etyki biznesowej
  Budujemy zaufanie
 • Zobowiązujemy się do realizacji naszych zadań w najlepszy możliwy sposób Nasze postępowanie odpowiada najwyższym standardom i jest ukierunkowane na skuteczne i elastyczne osiąganie rezultatów
  Naszymi działaniami udowadniamy, że świetne rezultaty są możliwe
 • Współpracujemy z naszymi Klientami,Kandydatami oraz Interesariuszami, okazując im szacunek i pozytywne nastawienie
  Cenim y sobie różne postawy i kompetencje, łącząc ludzi wokół wspólnych celów
  Budujemy silne relacje
 • Każdego dnia stawiamy na naszych Klientów
  Staramy się zawsze uwzględniać sytuację na rynku, koncentrując się na zrozumieniu potrzeb naszych Klientów oraz danej branży
  Nasze działania opieramy na dogłębnej wiedzy ekspertów
 • Nasi liderzy i partnerzy biorą odpowiedzialność biznesową za wyniki naszej firmy
  Postawa liderów i partnerów wspiera cele i strategię firmy oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów firmy
  Budujemy jedną firmę

Kodeks postępowania

 • Różnorodność oraz inkluzywność
  Najwyższym priorytetem firmy Mercuri Urval jest sukces w pracy. Ten zaś wymaga skutecznych liderów i zespołów opartych na inkluzywności. Należy dążyć do tworzenia otwartego na różnorodność miejsca pracy, równych szans oraz przeciwdziałać wszelkim formom niesprawiedliwej lub niezgodnej z prawem dyskryminacji.
 • Praktyki biznesowe
  Mercuri Urval działa zgodnie z udokumentowanymi standardami jakości, regulaminem pracy i zasadami zarządzania. Działamy według najwyższej klasy procedur, dzięki którym osiągamy ustalone cele.
 • Praktyki związane z zatrudnieniem
  Pracownicy firmy Mercuri Urval pracują zgodnie z naszymi wartościami i praktykami opisanymi w naszej Polityce zatrudnienia. Pracujemy jako jeden zgrany, globalny zespół.
 • Środowisko pracy
  Mercuri Urval to przejrzyste i merytoryczne miejsce pracy, w którym szczególne miejsce zajmują klienci i kandydaci. Zapewniamy pracownikom i gościom bezpieczne, zdrowe i pełne szacunku środowisko pracy.
 • Odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej
  Pracownicy Mercuri Urval powinni zawsze wykonywać swoje obowiązki w najlepszym interesie przedsiębiorstwa, klientów i kandydatów. Niezwłocznie zgłaszamy i podejmujemy niezbędne działania we wszelkich kwestiach, które zagrażają firmie, personelowi, klientom lub kandydatom.
 • Praktyki w zakresie ochrony środowiska
  Mercuri Urval podejmuje działania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowiskowo. Korzystamy z nowoczesnych technologii, by zmniejszyć zużycie zasobów.
 • Przeciwdziałanie korupcji
  Mercuri Urval należy do niezależnej fundacji Stiftelsen Mercuri Urval. W naszej działalności nie akceptujemy żadnych form przekupstwa ani korupcji.